Verkoopsvoorwaarden

Elkeen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ECO-oh! te Nikelaan 35, 2430 Laakdal, en met ondernemingsnummer 0630639164 (hierna “ECO-oh!”) handelt, wordt geacht zich te onderwerpen aan huidige voorwaarden. 

 1. De offertes zijn enkel bindend voor ECO-oh! in zoverre de bestelling, overeenkomstig de offerte, schriftelijk wordt geplaatst binnen de 10 dagen na datum van de offerte. Onze offertes zijn strikt beperkt tot de opgegeven elementen.
 2. Het plaatsen van de bestelling en/of het aanvaarden van de factuur geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden.
 3. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. De opgegeven prijzen in onze prijslijst zijn enkel geldig bij aankoop van volledige verpakkingen zoals aangegeven in de cataloog. Bij de aankoop van onvolledige verpakkingen zal een toeslag van 25% worden gerekend; afhankelijk van het product.

 4. Elke bestelling dient schriftelijk te geschieden. Bij gebreke aan schriftelijke bestelbon kan ECO-oh! de bestelling weigeren of aanzien als zijnde geannuleerd
 5. Elke wijziging in een oorspronkelijke bestelling moet eveneens schriftelijk gebeuren. Door elke wijziging is de offerte niet langer bindend en houdt. ECO-oh! zich het recht voor prijswijzigingen éénzijdig door te voeren en aan te rekenen aan de klant die hiermee akkoord gaat.
 6. Na schriftelijke bevestiging van de bestelling is deze bindend voor de klant. Indien deze hierna afziet van de verkoop blijft hij ertoe gehouden de gehele prijs, verhoogd met alle kosten, volledig te betalen.
 7. De leveringstermijn is niet bindend en is slechts indicatief.
 8. Verzendingen reizen steeds voor risico en rekening van de cliënt. Het risico voor de goederen gaat over op de klant op het tijdstip dat de goederen onze vestiging verlaten.
 9. Ingeval gebeurtenissen, onafhankelijk van de wil van ECO-oh!, de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk of onredelijk zwaar zouden maken, heeft ECO-oh! het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen mits schriftelijk bericht, zonder verplichting tot schadevergoeding.
 10. Betalingen geschieden steeds uiterlijk binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 11. Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het openstaande factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van € 50, alsook een verwijlinterest van 1% per maand vanaf factuurdatum.
 12. ECO-oh! behoudt zich het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de door haar verkochte goederen voor tot betaling van de volledige koopsom. Bij niet-betaling, gedeeltelijke betaling of niet-tijdige betaling van de koopsom kan ECO-oh! de geleverde goederen onmiddellijk en zonder verdere ingebrekestelling komen terughalen bij de klant, die ECO-oh! hiervoor de nodige toegang zal verlenen. Tot zolang de volledige koopsom niet betaald is, zal de ontvanger der goederen deze in perfecte staat dienen te onderhouden.
 13. ECO-oh! heeft het recht na schriftelijk bericht de levering of deellevering op te schorten en zekerheidsstelling te vragen voor de prijs van reeds geleverde goederen, alsmede nog te leveren goederen. De kosten verbonden aan die zekerheidsstelling blijven ten laste van de klant.
 14. Binnen de maand retour genomen goederen worden gecrediteerd aan 75% van hun gefactureerde waarde indien deze zich in de originele staat in de originele verpakking bevinden.
 15. Klachten dienen steeds bij gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de maatschappelijke zetel van ECO-oh!, te gebeuren en dit binnen de 3 dagen na levering van de goederen. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden. Facturen dienen binnen de 5 dagen na factuurdatum bij aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van ECO-oh!, geprotesteerd te worden. Na het verstrijken van deze termijn zullen geen klachten meer aanvaard worden. Het losmaken, bewerken, verwerken, inbouwen, verhandelen, wijzigen of herstellen enz. van de geleverde goederen maakt iedere klacht onontvankelijk.
 16. Eventueel verleende garantie, dewelke dan expliciet dient bedongen te zijn en nader bepaald qua duur, geldt enkel voor de onderdelen, niet op de arbeidsuren en op de verplaatsingen.
 17. ECO-oh! is slechts aansprakelijk voor haar opzet of grove fout, ook indien bepaalde producten of groepen producten wegens verborgen gebrek dienen te worden teruggeroepen. De aansprakelijkheid van ECO-oh! blijft in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: € 12.500,- of de verkoopprijs van het betrokken product (BTW excl),.
 18. De omvang van de aansprakelijkheid van ECO-oh! is beperkt tot terugname en vervanging van de goederen ofwel creditering tot 75% ervan, naar de keuze van ECO-oh!. Alle andere schade, zoals lichamelijke schade en/of stilligschade en/of schade aan andere goederen, is steeds uitgesloten. Andere schade dan deze waarvoor ECO-oh! verzekerd is, is eveneens uitgesloten. Vooraleer de aansprakelijkheid van ECO-oh! te kunnen inroepen, dient de cliënt aan te tonen dat de betwiste goederen onbruikbaar zijn.
 19. De klant vrijwaart ECO-oh! tegen aanspraken door derden rechtstreeks tegen ECO-oh! gesteld, i.v.m. van ons afkomstige en door de klant verder aan derden geleverde goederen, voor zover die aanspraken van die derden de aansprakelijkheid van ECO-oh! volgens onderhavige voorwaarden overschrijden.
 20. Alle rechtsvorderingen van de klant lastens ECO-oh! zullen, op sanctie van onontvankelijkheid, dienen te worden ingeleid binnen de zes maanden na het ontstaan van het vorderingsrecht.
 21. Indien één of meerdere van deze clausules blijkt te zijn aangetast door enige vorm van nietigheid houdt dit geen nietigheid van de andere clausules in die onverminderd blijven gelden.
 22. Indien één of meerdere van deze clausules niet of slechts ten dele wordt toegepast, gebeurt dit steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.
 23. Alleen de zaakvoerder van ECO-oh! kan de vennootschap rechtsgeldig verbinden.
 24. Belgisch recht is van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11.04.1980 afgesloten te Wenen (CISG) wordt uitgesloten.
 25. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank van Turnhout. Ingeval van geschil, vallen alle kosten van ECO-oh!, zoals gerechtskosten, expertisekosten, advocaatkosten, ten laste van de cliënt.
 26. Alle afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk met wederzijds akkoord te gebeuren en de algemene aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs indien deze aan ECO-oh! worden meegedeeld na mededeling van huidige verkoopsvoorwaarden en niet door ECO-oh zouden worden geprotesteerd, zijn niet van toepassing.
 27. ECO-oh! behoudt zich het recht voor om het principe van schuldvergelijking zoals voorzien in artikel 1289 e.v. B.W. in te roepen wanneer ECO-oh! en de klant elkaars schuldenaar zijn. In dat geval zullen de twee schulden, zodra zij tegelijk bestaan, vaststaand en opeisbaar zijn, teniet gaan ten belope van hun wederkerig bedrag. Enkel het alsdan nog resterende saldo zal dienen betaald te worden.
 28. De klant doet afstand van zijn eventueel recht op compensatie en/of retentie.